Актуално

П О К А Н А

понеделник 24 август 2020 - 13:34:09

Уважаеми съграждани, през месец септември 2020 година предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2019 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.


Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2019 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: @ и @ и в деловодството на общината и общинския съвет.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Обществено обсъждане на Отчет за Бюджет и средствата от ЕС за 2019 година на Община Пазарджик

Г Р А Ф И К

 

Дата Час Място
08.09.2020 11.00 Пленарна зала Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение1,2,3
Приложение4
Приложение5
Приложение8
Приложение9
Приложение10
Приложение14
ИНФОРМАЦИЯ за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на община Пазарджик
Проект на решение