15/10/2021
Конкурс за избор на управител на СПАЛПФЗ "Д-р Никола Пенчев" - Пазарджик

Р Е Ш Е Н И Е 193 от 30 септември 2021 година, взето с Протокол №10

 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

 08/10/2021
Тържествена сесия по случай 12 октомври - Ден на българската община

Тържествена сесия по случай 12 октомври - Ден на българската община, ще проведе Общински съвет - Пазарджик на 12 октомври /вторник/ от 12 часа в Пленарна зала на Общината30/09/2021
Линк за редовната сесия на ОбС Пазарджик 30.09.2021 г.

Заседанието на Общински съвет - Пазарджик, днес, 30 септември, може да гледате онлайн от 14:00 часа на следния линк:28/09/2021
П О К А Н А за публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

На основание член 8, алинея 10 от ЗОС и член 4, алинея 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 14.10.2021 г. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.18/08/2021
П О К А Н А

Уважаеми съграждани, през месец септември 2021г предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2020 година.04/08/2021
ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Пазарджик

Уважаеми съграждани, 

До края на текущата година предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации30/07/2021
Линк за живо предаване на Редовна сесия на Общински съвет - Пазарджик

Линк за живо предаване на Редовна сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.07.2021 г. от 14.00 часа13/07/2021
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия "Ин витро" ще проведе заседание на 26 юли 2021 от 15:30 часа в зала 1302, етаж 13 в сградата на Община Пазарджик.