07/09/2022
ПОКАНА

Уважаеми съграждани, 

През месец Септември 2022 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2021 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.25/08/2022
П О К А Н А

 

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за общинската собственост,


ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 13.09.2022 г. (вторник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

 

 05/07/2022
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД

15/06/2022