11/10/2022
ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Заседанието е на 19 октомври, от 16:30 ч.


07/09/2022
ПОКАНА
за общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2021 година

25/08/2022
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.


19/07/2022
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие, на семейства и лица, живеещи на семейни начала,

05/07/2022
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Обява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД