07/04/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Днес, 07 април 2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

25/03/2020
Протокол и Справка от публично обсъждане
СПРАВКА за постъпилите предложения по проекта на Правилник за изменение на Правилника за дейността на обществения посредник